Konular... 100%
codep
İçerik
 • Dört İşlem Yapma ve Sonuçlarını Yazdırma​
 • Çam Ağacı Oluşturma
 • Dışarıdan Girilen Sayıları En Büyüğü
 • Dışarıdan Girilen Sayıları Toplamı
 • Polinomlar: Denklem Çözme, Türev-İntegral Alma, Grafik Çizme
 • Dışarıdan Veri Girişi ile Matris Oluşturma
 • Dışarıdan Veri Girişi ile Alan Hesabı
 • Sayı Tahmin Etme Oyunu
 • Function Oluşturma
% Kadir AKGÖL
Dört İşlem Yapma ve Sonuçlarını Yazdırma​
clc, clear, close all;
a=3000000;
b=8;
islem1='toplami';
islem2='carpimi';
islem3='bolumu';
islem4='farki';
tplm=a+b;
crpm=a*b;
blm=a/b;
frk=blm-crpm;
disp('Matematiksel İslemler');
y=sprintf('%.f ve %.f sayilarinin %s\t\t: %.2f eder.',a,b,islem1,tplm);
disp(y);
fprintf('%.2e ve %.e sayilarinin %s\t: %.2f eder.\n',a,b,islem2,crpm);
fprintf('%g sayisinin %g ye %s\t\t\t\t: %.2f eder.\n',a,b,islem3,blm);
fprintf('%g ve %.2f sayilarinin %s\t: %.2f eder.\n',blm,crpm,islem4,frk);
msgbox('İslemler bitti');
Matematiksel İslemler
3000000 ve 8 sayilarinin toplami		: 3000008.00 eder.
3.00e+06 ve 8e+00 sayilarinin carpimi	: 24000000.00 eder.
3e+06 sayisinin 8 ye bolumu				: 375000.00 eder.
375000 ve 24000000.00 sayilarinin farki	: -23625000.00 eder.
Çam Ağacı Oluşturma Açıklama: Uygulamalarda input komutları pasif hale getirilmiştir! input komutlarına bağlı değişkenlerin önündeki % işaretini kaldırarak bu komutu aktif hale getirebilirsiniz. Hemen öncesindeki değişkenleri bu durumda silmelisiniz.
p='e';
while p=='e'
  clc, clear, close all;
  a=10;%baslangic bosluk miktari
  b=1;%baslangic yildiz miktari
  c=3;%c=input('Katman sayisini giriniz:');
  d=4;%d=input('Yuksekligi giriniz:');
  for m=1:c
    for i=1:d
      for j=1:a
        fprintf(' ');
      end
      for k=1:b
        fprintf('*');
      end
      fprintf('\n');
      a=a-1;
      b=b+2;
    end
    a=a+2;
    b=b-4;
  end
  p='h';%p=input('Devam etmek istiyor musunuz (e/h) (h):','s');
end
     *
     ***
    *****
    *******
    *****
    *******
   *********
   ***********
   *********
   ***********
  *************
  ***************
Dışarıdan Girilen Sayıları En Büyüğü Açıklama: Uygulamalarda input komutları pasif hale getirilmiştir! input komutlarına bağlı değişkenlerin önündeki % işaretini kaldırarak bu komutu aktif hale getirebilirsiniz. Hemen öncesindeki değişkenleri bu durumda silmelisiniz.​
clc, clear, close all;
n=3;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
%n=input('disardan girilecek degisken sayisini belirleyiniz:');
for i=1:n
  x=[3 7 4];% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
  %x(i)=input('x degerini giriniz:');
end
%fprintf('Girilen sayilardan en buyugu: %g',max(x));
buyuk=x(1);
for i=2:n
  if buyuk<x(i)
    buyuk=x(i);
  end
end
fprintf('Girilen sayilardan en buyugu: %g\n',buyuk);
Girilen sayilardan en buyugu: 7
Dışarıdan Girilen Sayıları Toplamı Açıklama: Uygulamalarda input komutları pasif hale getirilmiştir! input komutlarına bağlı değişkenlerin önündeki % işaretini kaldırarak bu komutu aktif hale getirebilirsiniz. Hemen öncesindeki değişkenleri bu durumda silmelisiniz.
clc, clear, close all;
n=3;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
%n=input('disardan girilecek degisken sayisini belirleyiniz:');
for i=1:n
  x=[3 7 4];% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
  %x(i)=input('x degerini giriniz:');
end
%fprintf('Girilen sayilardan toplami: %g\n',sum(x));
toplam=0;
for i=1:n
  toplam=toplam+x(i);
end
fprintf('Girilen sayilarin toplami: %g\n',toplam);
Girilen sayilarin toplami: 14
Polinomlar: Denklem Çözme, Türev-İntegral Alma, Grafik Çizme Açıklama: Uygulamalarda input komutları pasif hale getirilmiştir! input komutlarına bağlı değişkenlerin önündeki % işaretini kaldırarak bu komutu aktif hale getirebilirsiniz. Hemen öncesindeki değişkenleri bu durumda silmelisiniz.
clc, clear, close all;
% Polinom tanimlama
P=[2 0 -3 8];
% Polinom sonucu
x=2;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% x=input('x degerini al:');
fprintf('P(%g) polinomunun sonucu: %g \n',x,polyval(P,x));
% Grafik cizme
x=[1 3 5 7 9 11 13 15];
y=polyval(P,x);
plot(x,y,'k-');
title('x y grafigi');
% Denklemin kokleri
kokler=roots(P);
fprintf('P(x) denkleminin kokleri: %g \n',kokler);
% Polinom uydurma (Egri uydurma)
x1=[1 3 5];
y1=[2 7 15];
P1=polyfit(x1,y1,1);
fprintf('P(x) denklemi: %g \n',P1);
P2=polyfit(x1,y1,2);
fprintf('P(x) denklemi: %g \n',P2);
% Coklu grafik cizme
y11=polyval(P1,x1);
y12=polyval(P2,x1);
subplot(1,2,1);
plot(x1,y1,'s',x1,y11,'k-');
title('birinci derece');
subplot(1,2,2);
plot(x1,y1,'s',x1,y12,'k-');
title('ikinci derece');
% Turev ve Integral alma
polyder(P)
polyint(P)
P(2) polinomunun sonucu: 18 
P(x) denkleminin kokleri: -1.89903 
P(x) denkleminin kokleri: 0.949517 
P(x) denkleminin kokleri: 0.949517 
P(x) denklemi: 3.25 
P(x) denklemi: -1.75 
P(x) denklemi: 0.375 
P(x) denklemi: 1 
P(x) denklemi: 0.625 

ans =

   6   0  -3


ans =

  0.5000     0  -1.5000  8.0000     0

Dışarıdan Veri Girişi ile Matris Oluşturma Açıklama: Uygulamalarda input komutları pasif hale getirilmiştir! input komutlarına bağlı değişkenlerin önündeki % işaretini kaldırarak bu komutu aktif hale getirebilirsiniz. Hemen öncesindeki değişkenleri bu durumda silmelisiniz.
clc, clear, close all;
for i=1:2
  for j=1:3
    a=[2 6 1;8 3 7];% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
    % a(i,j)=input(['a matrisi icin ', num2str(i),'. satır ', num2str(j),'. sutun degerini giriniz:']);
  end
end
disp(a);
for i=1:2
  for j=1:3
    b={'aa' 'bb' 'cc';'dd' 'ee' 'ff'};% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
    % b{i,j}=input('isimleri giriniz:','s');
  end
end
disp(b);
   2   6   1
   8   3   7

  {'aa'}  {'bb'}  {'cc'}
  {'dd'}  {'ee'}  {'ff'}

Dışarıdan Veri Girişi ile Alan Hesabı Açıklama: Uygulamalarda input komutları pasif hale getirilmiştir! input komutlarına bağlı değişkenlerin önündeki % işaretini kaldırarak bu komutu aktif hale getirebilirsiniz. Hemen öncesindeki değişkenleri bu durumda silmelisiniz.
clc, clear, close all;
% Gauss Yontemi
n=5;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% n=input('Cokgenin kösegen sayisini giriniz:');
for i=1:n
  x=[2 9 16 4 0];% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
  y=[3 7 10 2 5];% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
  % x(i)=input([num2str(i),'. x koordinatini giriniz:']);
  % y(i)=input([num2str(i),'. y koordinatini giriniz:']);
end
alan=0;
for i=1:n
  if i==1
    alan=alan+(y(i)*(x(n)-x(i+1)));
  elseif i~=1&&i~=n
    alan=alan+(y(i)*(x(i-1)-x(i+1)));
  else
    alan=alan+(y(i)*(x(i-1)-x(1)));
  end
end
fprintf('%g kosegenli cokgenin alani: %g\n',n,abs(alan*0.5));
% Polyarea Yontemi
fprintf('%g kosegenli cokgenin alani: %g\n',n,polyarea(x,y));
5 kosegenli cokgenin alani: 16.5
5 kosegenli cokgenin alani: 16.5
Sayı Tahmin Etme Oyunu Açıklama: Uygulamalarda input komutları pasif hale getirilmiştir! input komutlarına bağlı değişkenlerin önündeki % işaretini kaldırarak bu komutu aktif hale getirebilirsiniz. Hemen öncesindeki değişkenleri bu durumda silmelisiniz.
clc, clear, close all
n=3;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
disp('Oyunu kac kisi oynamak istiyorsunuz: 3');% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% n=input('Oyunu kac kisi oynamak istiyorsunuz: ');
for i=1:n
  oyuncu={'aa' 'bb' 'cc'};% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
  disp([num2str(i) '. isim: ' oyuncu{1,i}]);% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
  % oyuncu{i}=input([num2str(i) '. isim: '],'s');
end
seviye=1;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
disp('zorluk seviyeyini belirleyiniz 0-10 (1) / 0-20 (2) / 0-40 (3) : 1');% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% seviye=input('zorluk seviyeyini belirleyiniz 0-10 (1) / 0-20 (2) / 0-40 (3) : ');
tahminhakki=3;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
disp('tahmin hakki sayisini giriniz: 3');% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% tahminhakki=input('tahmin hakki sayisini giriniz: ');
for i=1:n
  if seviye==1
    sayi(i)=fix(rand*11);
  elseif seviye==2
    sayi(i)=fix(rand*21);
  else
    sayi(i)=fix(rand*41);
  end
  fprintf('%g. Oyuncu\n',i);
  sayac(i)=0;
  for j=1:tahminhakki
    sayac(i)=sayac(i)+1;
    tahminler=[3 5 8;2 6 9;1 2 7];% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
    disp([num2str(j),'. tahmininiz: ' num2str(tahminler(i,j))]);% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
    tahmin=tahminler(i,j);% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
    % tahmin=input([num2str(j),'. tahmininiz: ']);
    if tahmin==sayi(i)
      fprintf('%g. tahminde bildiniz\n',sayac(i));
      sayac(i)=sayac(i)-1;
      break
    else
      if tahminhakki==j
        disp('Bilemediniz!');
      else
        if tahmin<sayi(i)
          disp('daha buyuk sayi giriniz');
        else
          disp('daha kucuk sayi giriniz');
        end
      end
    end
  end
end
[minsayi,id]=min(sayac);
kazananlar=find(sayac==minsayi);
if size(kazananlar,2)==1
  fprintf('Kazanan: %s, Sayi: %g\n',oyuncu{id},sayi(id));
else
  beraber=oyuncu{kazananlar(1)};
  sayilar=num2str(sayi(kazananlar(1)));
  for i=2:size(kazananlar,2)
    beraber=strcat(beraber,'-',oyuncu{kazananlar(i)});
    sayilar=strcat(sayilar,'-',num2str(sayi(kazananlar(i))));
  end
  fprintf('Berabere: %s, Sayi: %s\n',beraber,sayilar);
end
Oyunu kac kisi oynamak istiyorsunuz: 3
1. isim: aa
2. isim: bb
3. isim: cc
zorluk seviyeyini belirleyiniz 0-10 (1) / 0-20 (2) / 0-40 (3) : 1
tahmin hakki sayisini giriniz: 3
1. Oyuncu
1. tahmininiz: 3
1. tahminde bildiniz
2. Oyuncu
1. tahmininiz: 2
daha buyuk sayi giriniz
2. tahmininiz: 6
daha buyuk sayi giriniz
3. tahmininiz: 9
Bilemediniz!
3. Oyuncu
1. tahmininiz: 1
daha kucuk sayi giriniz
2. tahmininiz: 2
daha kucuk sayi giriniz
3. tahmininiz: 7
Bilemediniz!
Kazanan: aa, Sayi: 3
Function Oluşturma Açıklama: Uygulamalarda input komutları pasif hale getirilmiştir! input komutlarına bağlı değişkenlerin önündeki % işaretini kaldırarak bu komutu aktif hale getirebilirsiniz. Hemen öncesindeki değişkenleri bu durumda silmelisiniz.
clc, clear, close all;
% Hesaplama Function
clc, clear, close all
i=2;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
disp('Toplama (1), Cikarma (2), Carpma (3), Bolme (4): 2');% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% i=input('Toplama (1), Cikarma (2), Carpma (3), Bolme (4):');
a=3;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
disp('a verisini al: 3');% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% a=input('a verisini al:');
b=4;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
disp('b verisini al: 4');% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% b=input('b verisini al:');
c=hesap(a,b,i);
disp(c);
i=3;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
disp('Toplama (1), Cikarma (2), Carpma (3), Bolme (4): 3');% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% i=input('Toplama (1), Cikarma (2), Carpma (3), Bolme (4):');
e=9;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
disp('e verisini al: 9');% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% e=input('e verisini al:');
d=2;% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
disp('d verisini al: 2');% alttaki input komutunu aktif hale getirip bu satırı siliniz
% d=input('d verisini al:');
g=hesap(e,d,i);
disp(g);
function d = hesap(e,f,b)
  if b==1
    d=e+f;
  elseif b==2
    d=e-f;
  elseif b==3
    d=e*f;
  else
    d=e/f;
  end
end
Toplama (1), Cikarma (2), Carpma (3), Bolme (4): 2
a verisini al: 3
b verisini al: 4
  -1

Toplama (1), Cikarma (2), Carpma (3), Bolme (4): 3
e verisini al: 9
d verisini al: 2
  18


Published with MATLAB® R2023b